Organisatie

organisatie

Stichting Taptoe Delft

Taptoe Delft wordt georganiseerd door Stichting Taptoe Delft. De Stichting werd in 1996 opgericht en verzorgt sindsdien alle facetten van Taptoe Delft. Stichting Taptoe Delft heeft zich altijd tot doel gesteld om een snel wisselend, vernieuwend én bijzonder programma aan te bieden.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, en de interne- en externe communicatie.

Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen; het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast wordt de projectleiding belegd bij een bestuurslid, die tevens de aansturing van de diverse werkgroepen coördineert.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en verder zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. Het bestuur en de taptoecommissie komen zoveel als wenselijk bijeen.

Gedragscode

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. Dit geldt ook voor de leden van de taptoecommissie. De kosten die individuele bestuursleden maken komen niet voor rekening van de stichting, tenzij vooraf door het bestuur is bepaald dat deze wel mogen worden gedeclareerd.

Samenstelling bestuur

Pieter van Bergen voorzitter
Eimert van der Vliet penningmeester
Diana Stolte Secretaris

 

ANBI

Stichting Taptoe Delft is een door de belastingdienst erkende culturele instelling. Hierdoor is een gift aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan al snel een voordeel van 40% tot 50% opleveren. Door deze erkenning is de Stichting een zogenaamde ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

ANBI gegevens

Naam
Stichting Taptoe Delft

RSIN/fiscaal nummer
8061 20 952

Contractgegevens
Stichting Taptoe Delft
p/a Parmetierpad 27
2171 NP SASSENHEIM
info@taptoedelft.nl
06 40 55 50 08

Bestuurssamenstelling
zie hierboven

Informatie

Download hier het beleidsplan van 2018 – 2021 (PDF). Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Taptoe Delft en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en sponsors. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Ook kunt u hier de financiële rapportages, jaarverslagen en balansen vinden van Stichting TaptoeDelft.

I.A.T.O

In 2010 is Stichting Taptoe Delft toegetreden tot de IATO, de International Association of Tattoo Organizers, een informele vereniging van organisatoren van de meest bekende en prestigieuze internationale taptoes. Jaarlijks komen organisatoren van hoor cultureel niveau en betekenis bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, te brainstormen en niet in de minste plaats om contacten te leggen met buitenlandse bands en groepen.

Taptoecommissie

De taptoecommissie geeft uitvoering aan het beleid van het bestuur en de organisatie van de taptoe. De commissie wordt aangestuurd door 1 projectleider en bestaat verder uit werkgroepsleiders, die individueel verantwoordelijk zijn voor de aandachtsgebieden zoals o.a.:
– Werkgroep Programma & Streeparade
– Werkgroep PR en Communicatie
– Werkgroep Techniek
– Werkgroep Back Office
– Werkgroep Verkoop
– Werkgroep Catering
– Werkgroep Veiligheid

De werkgroepsleiders voeren de hun toebedeelde taken uit binnen de door de projectleider gedelegeerde bevoegdheden. Zij leggen hierover periodiek verantwoording af aan de projectleider.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is opgericht in 2013 vanuit de behoefte aan feedback, inspiratie, opvattingen, etc. vanuit een ander perspectief, deskundigheid of visie. De klankbordgroep is geen formeel orgaan. Ieder lid van de klankbordgroep neemt op persoonlijke titel deel aan de bijeenkomsten met het bestuur. Adviezen zijn niet bindend. Het bestuur en de klankbordgroep komen in principe tweemaal per jaar bijeen.

Comité van Aanbeveling

Stichting Taptoe Delft heeft zich in de loop der jaren een aantal doelen gesteld. In april 2012 heeft de stichting weer een van haar doelen kunnen verwezenlijken d.m.v. de installatie van een Comité van Aanbeveling.

In het stadhuis te Delft hebben 10 vooraanstaande personen, die binnen een bepaalde sector van de samenleving grote bekendheid en erkenning genieten, besloten hun naam te verbinden aan Taptoe Delft door zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling. Zij geven daarmee aan achter het beleid en de doelstellingen van Stichting Taptoe Delft te staan.

De stichting is hen daar zeer erkentelijk voor.

Wij noemen graag:
Mw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart, Burgemeester van Delft
Dhr. E Hoogendijk, Ontdek Culinaire Nederland
Dhr. A.W.Th. Mulder
Dhr. Bernd J.J.A. Schneider, Raad van commissarissen van International Innovation Company
Dhr. J. Smit, Commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland
Dhr. Dr. J.M. Schröder, Voormalig President-directeur Martinair Holland
Dhr. E. Turabaz, Manager International Sales IKEA Systems B.V.
Dhr. B. Verkerk, Oud burgemeester van Delft
Dhr. D. Wiegman, Eigenaar Delft Business

Wat kun jij doen?

Steun Taptoe Delft!

Sponsor worden?

Word sponsor/partner van één van de mooiste muziekevenementen van Nederland! Er zijn vele manieren waarop uw bedrijf bij de Taptoe Delft betrokken kan zijn.

> Lees meer

Vrijwilliger worden?

Bij de organisatie van Taptoe Delft komt veel kijken. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team te versterken. Zin om jouw vrijwillige steentje bij te dragen?

> Lees meer

Vriend worden?

Draagt u Taptoe Delft een warm hart toe? Als “Vriend van Taptoe Delft” steunt u ons om één van Nederlands mooiste evenementen te kunnen organiseren.

> Lees meer

Sponsors

Taptoe Delft wordt mede mogelijk gemaakt door: